ستاد انتخابات کشور فهرست برنامه زمان بندی روز شنبه برگزاری انتخابات مجلس نهم را اعلام کرد.

خبرگزاری فارس: فهرست برنامه زمان‌بندی روزانه برگزاری انتخابات مجلس